fbpx
Baelskaai logo

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.baelskaai.be

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van www.baelskaai.be

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel www.baelskaai.be zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. www.baelskaai.be garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. www.baelskaai.be wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer www.baelskaai.be links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. www.baelskaai.be aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door www.baelskaai.be niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

www.baelskaai.be behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s, behalve fotomateriaal van masterplan). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.baelskaai.be of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

www.baelskaai.be behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

Indien u Burco Coast nv informatie verstrekt op enigerlei wijze, geeft u Burco Coast nv steeds uitdrukkelijk de toestemming om deze informatie te gebruiken met het oog op:
– het beantwoorden van uw aanvraag en/of het u bezorgen van de nodige documentatie;
– het opnemen en verwerken van uw gegevens in onze algemene klantendatabank;
– het voeren van promotie en prospectie door directe marketing via de (elektronische) post (hiermee wordt bedoeld dat Burco Coast nv de toelating heeft om u documentatie te verschaffen over nieuwe producten, services en promo’s van Burco Coast nv en haar klanten).
U hebt het recht een kopie te vragen van de informatie die Burco Coast nv over u bijhoudt alsook om fouten te (laten) verbeteren in de informatie of ze te laten verwijderen. De toestemming waarover Burco Coast nv beschikt om de informatie voor de aangeduide doeleinden te gebruiken kan op elk ogenblik ingetrokken worden. Bovendien kunt u zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de informatie verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.
Burco Coast nv behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde eenzijdig aan te passen. Burco Coast nv zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

© copyright

Foto’s, renders & tekeningen: Buur, Infunctievan, AWG architects, Nano Pixel, A1AR, Archi 2000, Zilt Design